درگذشت برسون موجب شد تا جریانی را که او در عکاسی مستند اجتماعی و خبری پایه گذاری کرده بود، این روزها مورد یررسی وتجزیه و تحلیل قرار گیرد. هر وقت از یک عکاس می پرسیدیم که عکاسان مورد علاقه شما چه کسانی هستند عموما" نام برسون یکی از آن نام ها بود، برسون واقعا" یک نابغه بود برای تاریخ عکاسی جهان .

عکس هایی از برسون از کتاب TeTe a TeTe در سایت واشنگتن پست ( ۶۸ عکس در سه گالری)

عکس ها و اطلاعات بیشتر از برسون را در سایت مگنوم ببینید و بخوانید.