پیرو مطلب قبل بی صبرانه منتظر دریافت نظرات شما در خصوص تشکیل انجمن عکاسان ایران می باشیم. خواهشمند است دیدگاه ها، نظرات و راه کارهای تشکیل این انجمن را به ایمیل سایت ارسال کنید.
دیدگاه های شما در بخش ویژه ای که به این موضوع اختصاص یافته منعکس خواهد شد تا شاید طرح این مباحث مقدمه ای باشد بر تشکیل انجمن عکاسان ایران.
همچنین سایت عکاسی با تاکید و اصرار بر طرح همه دیدگاه های کارشناسی، از دانشجویان و هنر جویان علافه مند به پیگیری این موضوع دعوت به همکاری می نماییم . داوطلبین می توانند ضمن اعلام آمادگی خود به سایت به جمع آوری نظرات اساتید و صاحب نظران در این زمینه بپردازند.