درسال ۲۰۰۲هیئت ها وافرادهنرشناسی ازجانب نهادهای هنری وبعضاًبا هزینه ی دولت به آلمان اعزام شدند . سؤال این است که این هنرمندان نتیجه ی بازدیدشان از نمایشگافتوکینارابه کجاارایه نمودندوتوسط چه رسانه ای به اطلاع هنردوستان خصوصاً جامعه ی عکاسی کشوررسانیدند. فتوکینابزرگترین نمایشگاه فنی وهنری درزمینه ی عکاسی است وبازدیدازآن آرزوی هرعکاس می باشد لیکن همه استطاعت مالی سفر به آلمان را ندارندودرعوض انتظاردارندازنتیجه ی بررسیهای نهادهای هنری خصوصاً دولتی آگاهی حاصل نمایند.
تنهارسانه ای که درسال ۲۰۰۲اقدام به اطلاع رسانی کردمجله ی دوربین عکاسی بودکه کلیه ی تازه های فتوکینارادریک ویژه نامه ی ۴۴صفحه ای منتشرساخت.اطلاعات دراین زمینه رافقط مدیرمسؤول وسردبیرمجله ی مذکوربازحمت فراوان گردآوری کردندوترجمه ی آن توسط این جانب انجام گرفت. درفتوکینای ۲۰۰۴،وضع به چه منوال خواهدبود؟ درهمین سایت انتظارجواب دارم.باتشکّرفراوان


کرامت منظوری