مطلع شدیم فخری گلستان مادر کاوه گلستان به حمایت از جایزه کاوه اقدام به ساخت مجسمه های سفالی با عنوان « پرنده های افجه » نموده است. این آثار در تاریخ ۸ و ۹ مهر از ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر در گالری گلستان به نمایش در خواهد آمد.عواید حاصل از فروش آثار این نمایشگاه جهت برگزاری مسابقه کاوه گلستان هزینه خواهد شد.

afjah.jpg