هدایت ، غزاله Hedayat , Ghazaleh بدون عنوان ، ۱۳۸۳ Untitled , 2004 چاپ دیحیتال Digital Print ۵/۹× ۵/۱۵ سانتیمتر ( نمایشگاه قباله جات هنرمندان باغ دار موزه هنرهای معاصر تهران درگالری خاک ) The Exhibition of titles of garden owning artists of Tehran Museum of Contemporary Art in Khak Gallery

۶ تا ۱۳ آذر ۱۳۸۳
۵ تا ۹ عصر
گالری خاک . خیابان شریعتی . دو راهی قلهک . خیابان بصیری . کوچه ژیلا . شماره ۲