نمایشگاه گروهی عکس و هنر مفهومی شهر ایرانی آزاده بهکیش زیبا مغربی فهیمه صالحی الهام شاملو نرگس کریمی مریم نیازاده واجرای موسیقی در روز افتتاحیه :رضا اساسی خ شریعتی،خ ظفر، خ بهروز،کوچه شانزدهم، پلاک شش ساعت بازدید پنج الی هشت بعدازظهر از دوازدهم الی شانزدهم آذر ماه