در تأیید مطلب “چه منافعی خواهیم برد ؟” تعداد زیادی ایمیل به دستمان رسید که از توجه مخاطبان و دوستان گرامی متشکریم. چند نفری از دوستان، محتوای مطالب را خطاب به خود قلمداد کردند که لازم است تاکید کنیم این مطلب هیچ فردی را مخاطب خود ندیده و فقط نگاهی گذرا بود بر گوشه ای از وقایع جامعه عکاسی و بس. اگر باعث رنجش کسی شده ایم صمیمانه پوزش می خواهیم. مخاطب این مطلب همه ما هستیم ( حتی خودمان ) تا با نگاهی به رفتار و سخنمان راه بهتری را در پیش گیریم.
به هیچ وجه قصد دفاع از کسی یا کسانی نبود همه ما کاستی های تک تک مسابقات و نمایشگاه را می دانیم از دوسالانه تا هنر ونیایش جای اشکال بسیار دارد ولی این دلیلی بر بی حرمتی و زیر سوال بردن افراد و کارهای انجام شده نمی شود.
کاستی و قصور ها و ضعف ها را می توان با نگاهی کارشناسی به نقد کشید و با شیوهای مستدل و حرفه ای و به دور از تعصب و افراط و تفریط کاستی ها را با هدف رفع آن، مورد بحث و بررسی قرا رداد. هیچ جریانی مدعی برپایی برنامه ای بی عیب و نقص نیست. فقط شیوه برخورد ما مانع از کالبد شکافی معایب می شود و فرصت نقد و بررسی تحلیلی در راستای رفع معایب را از بین می برد.