حرمت بزرگان را باید پاس داشت. این یک اصل پسندیده است و منطبق بر باور همه ما شرقیها. خادمان بزرگسال و بزرگوار را باید احترام کرد. اما یادمان نرود که فقط سن و سال به معنای محق بودن نیست. این را من می‌گویم که پنجاه و هشت سال دارم!
…اگر در این اظهار نظر خود حرمت قلم و کلام نگه دارد، چه جوانان در مورد پیران و چه پیران در مورد جوانان، قاعدتا نباید مشکلی پیش بیاید. با رعایت اصول اخلاقی و اصول صحیح نقد چرا حرف نزنیم؟ … ادامه