دو سال از رفتن کاوه گلستان گذشت، به یاد و نام او ساعت ۱۱ روز جمعه ۱۲ فروردین ۱۳۸۴ بر مزارش گردهم می آییم.
باشد دومین سالگردش پایانی بر وقایع تلخ سال گذشته باشد و دومین دوره جایزه کاوه گلستان با شکوه و آبرومندی هر چه تمام، آنطور که شایسته نام و یاد اوست برگزار گردد.
انتهای بلوار لواسان – سمت چپ خیابان پاچنار – روستای افجه – گورستان پائین