همشهری ایرانشهر – عکاسان مطبوعات می توانند با پرداخت مبلغ ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان اسپری دفاع شخصی بگیرند و در قبال دریافت مجوز حمل این اسپری ها، تعهدنامه ای را امضا کنند، مبنی بر اینکه جز در موارد خاص و مشخص شده از آن استفاده نکنند. ادامه