این بار نیز مثل همیشه باید سر تعظیم در مقابل دوستان و آشنایانم فرود آورم.
……..اکنون چهل روز از آرامش پدرم در کنار مادرم می گذرد، دیگر درد و رنجی درمیان نیست ،از قید جسم رها شدند…..
سپاسگزاری می کنم از تمامی شما که در طول این مدت با من هم درد بودید و هستید.
با نهایت تشکر – مهرنگار

سایت عکاسی تسلیت خود را به مهرنگار فریبرز اعلام می دارد.