همشهری ایرانشهر– در کتاب «مثل خاتمی» دو رویکرد متفاوت به چشم می خورد. اول رویکرد ملت به خاتمی و عکس هایی از حمایت های مردمی در غیاب خاتمی و دوم رویکرد خاتمی به ملت و حضور او در میان مردم.
حجت سپهوند، عکاس اجتماعی و مطبوعات چندی است که مجموعه ای حاوی عکس های سیدمحمد خاتمی را در قالب یک کتاب مصور منتشر کرده است. این کتاب شامل ۱۲۶ قطعه عکس از دوران ریاست جمهوری خاتمی طی سالهای ۷۷ تا ۸۴ است. در این مجموعه عکس هایی از استقبال مردم از خاتمی، حضور خاتمی در همایش ها و نشست های مختلف، خاتمی در میان دیگر دولتمردان ایرانی، به همراه چندین عکس که خاتمی را به صورت تنها و در حالات مختلف نشان می دهد، گنجانده شده است. … ادامه

در همین رابطه :
آقای رئیس جمهور – حجت سپهوند و بازتاب کتاب “مثل خاتمی”
نگاهی به کتاب مثل خاتمی،حجت سپهوند