روزنامه ایران– جنگ بخشى از تاریخ کشور ما است. لحظاتى از آن دوران که با مشقت فراوان ضبط شده است اگر با بى توجهى مواجه شوند به دست نابودى سپرده مى شوند کما اینکه خیلى از این آثار ارزشمند دچار فرسایش شده اند و دیگر قابل اصلاح نیستند و متأسفانه این روند باعث خدشه بخش مهمى از تاریخ تصویرى ما شده است.
سیدعباس میرهاشمى – مدیرعامل انجمن عکس انقلاب و دفاع مقدس – که این روزها در حال آماده سازى کتاب دایره المعارف عکس انقلاب و جنگ است بحث نگهدارى و حفاظت از آثارى را که در زمان جنگ بیشتر در مقوله نظامى مى گنجیده است را امروز یک مقوله فرهنگى دانست که باید با دخالت این مراکز از تخریب بیشترشان جلوگیرى شود.
میرهاشمى یکى از هدف هاى اصلى تهیه دایره المعارف عکاسى را جمع آورى تصاویر دوران انقلاب و جنگ دانست و گفت که بیشتر این آثار شناسنامه ندارند و در مکان هاى بسیار مختلفى بدون سازماندهى نگهدارى مى شوند و بخش دیگر این کتاب مربوط به عکاسان جنگ و چگونگى ورود آنها به حیطه عکاسى است که عکاسان بسیار زیادى را با انواع نگرش هایشان شامل مى شود.
مسؤول انجمن عکس انقلاب و دفاع مقدس آماده سازى ماکت چهار کتاب زن در دفاع مقدس، خرمشهر، راهیان نور و کاروان شهدا خبر داد و گفت: به دنبال حامى براى نشر این کتاب ها هستیم. هر چند بنیاد حفظ آثار و ارزش هاى اسلامى مدت زیادى است قول حمایت از انتشار دو کتاب زن در دفاع مقدس و خرمشهر را به ما داده است. میرهاشمى عکس هاى دوران جنگ و انقلاب را بسیار انبوه دانست که سعى شده است از این تعداد انبوه آثار برتر سامان دهى و در مجموعه دایره المعارف چاپ شود. وى همچنین درباره ارسال عکس هاى ناشناخته جنگ به این نهاد گفت: تا جایى که برایمان امکان داشته باشد به عکس هاى ارسالى «نه» نخواهیم گفت.