ایرنا- برای نخستین بار با عقدتفاهم‌نامه‌ای میان انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران با دانشکده خبر سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، اعضای این انجمن می‌توانند از تسهیلات فراهم شده در دانشکده مذکور ، بهره گیرند.
این تفاهم‌نامه در شش ماده و دو تبصره در دو نسخه متحد المتن تنظیم شده و امروز یکشنبه به امضای دکتر ” محمدحسن جعفری ” رییس دانشکده خبر، دکتر “سید عبدالحمید احمدی و منوچهر زندی” رییس و دبیرکل انجمن نویسندگان خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران رسید. ادامه