samadian.jpg

ایران – یافتنش به همان اندازه سخت است که جواب گرفتن از او در قبال پرسش هایت. تماس نخست وقتى برقرار مى شود که در کوران جشنواره عکسى است و در انبوه صداها تنها مى شنویم که قرارمان را به وقت دیگرى موکول مى کند. دومین تماس تلفنى را به روى پلکان هواپیما پاسخ مى گوید، براى پروژه اى کارى عازم شهر بم است. سومین وچهارمین و …
در سیزدهمین تماس قرارمان را مشخص مى کنیم. یکى از واپسین روزهاى سال ۸۳ در دفتر کارش. ادامه