روزنامه شرق – نام نصرالله کسرائیان در عکاسى ایران بیشتر در حیطه طبیعت شنیده مى شود. مجموعه هایى از او که گوشه و کنار ایران را به تصویر کشیده و اغلب در شکل مجموعه هاى مختلف از سوى نشر یساولى به چاپ رسیده خود مبین این مدعا است.
در هفته اى که گذشت گالرى تازه تاسیس نرگس شاهد برگزارى نمایشگاهى از عکس هاى اخیر این عکاس بود.مجموعه حاضر نیز در واقع نگاهى به طبیعت بود اما از زاویه انتزاعى نسبت به آنچه که تاکنون از او دیده شده است.
در واقع نمایشگاه حاضر را مى توان یک تغییر دیدگاه و یا شخصى تر شدن زاویه عکاسى براى کسرائیان به حساب آورد که پس از سال ها عکاسى از طبیعت آن هم در شکلى عام و مخاطب پسند، عادى به نظر مى رسد. به هرحال کسرائیان از آن دست عکاسانى است که نمى شود دانش عکاسى او را نادیده گرفت و عکس هاى او از طبیعت همچنین نشان از تسلط بر دانش و فن عکاسى به منظور تهیه تصویرى مناسب به لحاظ کیفى دارد. ادامه