یادداشت محمد تهرانی: نکاتی چند پیرامون تشکیل انجمن ملی عکاسی اگر چه تشکیل این انجمن برای جامعه عکاسی ایران یک ضرورت است. اما تا زمانی که حضور، مشارکت و باور همه ما بر تشکیل این انجمن استوار نباشد زمان خواهد گذشت و فرصت ها از دست خواهد رفت. بخوانید یادداشت محمد تهرانی درباره انجمن ملی عکاسی