آثار ارسالی در بخش گزارش تصویری دومین جایزه عکاسی مطبوعاتی کاوه گلستان از چند منظر قابل توجه است. در این بخش ۳۲۶ مجموعه عکس به رقابت پرداختند که کمتر مجموعه ای را می توان بر اساس تعریف، گزارش تصویری نامید. در آثار ارسالی که به صورت مجموعه عکس ارائه شده بود تک عکس های تحسین برانگیز و ارزشمندی به چشم می خورد که در صورت شرکت در بخش تک عکس خبری به یقیین از آثار برتر این دوره از جایزه بودند. شفاف و مشخص نبودن معنا و مفعوم و تعریف گزارش تصویری برای بسیاری از شرکت کنندگان موجب شده بود تا حجم قابل ملاحظه ای از آثار این بخش را مجموعه تک عکسهای یکسان از موضوعی ثابت در یک زمان و مکان به خود اختصاص دهد که با معنا گزارش تصویری در تضاد باشد.
در فراخوان جایزه آمده بود:
گزارش تصویری در واقع قلب فتوژورنالیسم است، یعنی گزارش مصور یک حادثه، مکان یا موقعیت است. گزارش تصویری لازم است یک موضوع و مضمون مرکزی داشته باشد و عکس‌ها برپایه آن طرح‌ریزی شود. نظم و سامانی که بر اساس آن عکس‌های یک گزارش تصویری ارائه می‌شوند، باید دارای یک سمت و سوی منطقی باشد.
ولی از ۳۲۶ مجموعه عکس ارسالی برای رقابت در این بخش تعداد بسیار کمی از آثار با معنا و تعریف یک گزارش تصویری هم خوانی و هم سویی داشت. اکثر آثار، تک عکس های مرتبط با یک موضوع بودند که به هیچ عنوان نمی توان آنها را یک گزارش تصویری دانست. برای درک بهتر موضوع، این آثار در مقایسه با یک گزارش نوشتاری مانند نوشتن یک جمله با مفهوم ثابت به چند روش مختلف بود. نکته دیگر در بخش گزارش تصویری بی توجهی شرکت کنندگان به توالی آثار و شماره گزاری صحیح عکس ها بود که نشان از بی اطلاعی شرکت کننده از معنا و مفهوم گزارش تصویری است. دبیرخانه جایزه کاوه گلستان امید دارد با توجه به اهمیت و ارزش گزارش تصویری در عکاسی خبری و مطبوعاتی در دوره های آتی شاهد حضور مجموعه های منسجم و همسو با معنای گزارش تصویری باشد.