مطلع شدیم مادر سرکار خانم رعنا جوادی مدیر مسئول محترم فصلنامه عکسنامه بدرود حیات گفته و خانواده در غم درگذشت ایشان سوگوارند. ضمن تسلیت این مصیبت به خانم جوادی و خانواده محترم به اطلاع دوستان و جامعه عکاسی ایران می رساند که مراسم ختم آن مرحوم روز شنبه ۹ مهر ۸۴ از ساعت ۳۰/۲ تا ۴ بعدازظهر در مسجد الرضا واقع در میدان نیلوفر برگزار می شود.