روز جمعه ۴ آذر ۸۴ نمایشگاه نقاشی نوشفر واسعی و عکس نازی نیوندی از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در گالری نیکول افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۱۰ آذر۸۴ از ساعت ۱۶ تا ۲۰برای بازدید علاقه مندان ادامه دارد.
گالری نیکول.خیابان مطهری.خیابان سلیمان خاطر.خیابان اکبری ( پارسا).کوچه آزادی.شماره ۱/۳۱