فصل اول-کلیات و اهداف:

ماده یک:
نام سازمان غیردولتی مورد نظر: "انجمن عکاسان دوستدار میراث فرهنگی و گردشگری ایران"،است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می شود.
ماده دو: نوع فعالیت
کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمنا ًانجمن از نوع موسسات مذکور دربند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت وآئین نامه شماره ۲۷۸۶۲/ ت۳۱۲۸۱ به تاریخ ۸/۵/۸۴مصوب هیئت محترم وزیران می باشد و محدوده فعالیت آن درسطح کشور است.

ماده سه: محل انجمن
مرکز اصلی انجمن در: استان تهران شهرستان تهران به نشانی: خیابان قائم مقام – کوچه بهادری – پلاک ۱۴ طبقه دوم واقع است و درصورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده چهار: تابعیت انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده پنجم: مدت فعالیت انجمن
مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده ششم: دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ یک میلیون ریال می باشد که توسط هیات موسس تماما ًپرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده هفتم: هیئت موسس بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی در انجمن نخواهد داشت.

ماده هشت:اهداف انجمن عباتند از:
الف:کلیات
ترویج و اعتلای عکاسی میراث فرهنگی و گردشگری ایران، تلاش برای کارآمدی عکاسی در دفاع از میراث فرهنگی کشور و توسعه صنعت گردشگری، تبیین جایگاه عکاسی میراث فرهنگی و گردشگری در کشور، دفاع از حقوق مادی و معنوی اعضای انجمن، کوشش به جهت ارتقای آگاهی های جامعه نسبت به نقش، مسولیت و توانایی‌های عکاسی ازمیراث فرهنگی و گردشگری کشور، کمک به سازمان‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های میراث فرهنگی و گردشگری کشور.
ب:روش اجرا
۱- ایجادارتباط، هماهنگی و همکاری میان اعضای انجمن
۲-افزایش دانش، اطلاعات و آشناسازی اعضای انجمن از طریق برقراری ارتباط با مراکز علمی و حرفه‌ای داخل و خارج کشور.
۳-بررسی مشکلات عکاسی، میراث فرهنگی و گردشگری و ارائه نظرات و طرح های اصلاحی و مشاوره‌ای در راستای برطرف ساختن آنها.
۴-همکاری بارسانه ها، نشریه ها، بانکهای اطلاعاتی تخصصی داخل وخارج کشور.
۵-کمک به معرفی توانمندی‌های تخصصی عکاسی درعرصه میراث فرهنگی و گردشگری به منظور همکاری متقابل بین انجمن و مراکز مختلف.
۶-حمایت و اجرای پروژه های مرتبط با فعالیتهای انجمن.
۷-چاپ و انتشار نشریه، بروشور، کتاب و تشکیل بانکهای اطلاعاتی، اطلاع رسانی و اینترنتی تخصصی.
۸-برگزاری نمایشگاه‌ها،جشنواره ها،مسابقات،همایشها،سمپوزیم‌ها،ونشستهای تخصصی داخلی و خارجی درحوزه فعالیتهای انجمن.
۹ – دفاع ازحقوق مادی و معنوی صنفی اعضا در چهارچوب اهداف انجمن.
۱۰- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت درحوزه فعالیت‌های انجمن.
۱۱- اجرای طرحهای تحقیقاتی، پژوهش، افکار سنجی و آمارگیری درحوزه فعالیتهای انجمن .
۱۲ – اجرای پروژه های مشترک یا وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی و در راستای اهداف انجمن.
۱۳- انجام و اجرای طرحهای مرتبط با اهداف انجمن.
۱۴- شناسایی استعدادها و تجلیل از فعالان پیش کسوتان فعال درحوزه فعالیتهای انجمن.
۱۵- شرکت درهمایشها، جشنواره ها و نمایشگاههای ملی، منطقه ای و بین المللی.
تبصره – کلیه اقدامات فوق درصورت نیاز به کسب مجوز پس ازمراجع ذیصلاح و ذیربط اجرا می‌شود.

ماده نهم:عضویت
شرایط عضویت: اعضا شامل عکاسان حرفه ای شاغل و علاقه مند به عرصه فرهنگی و گردشگری، معماری، ایران شناسی مردم شناسی آیین هاو سنتها و اشیاء موزه ای
سایر شاخه های مرتبط عکاسی.
انواع عضویت در انجمن به۲ نوع است:
الف-عضویت پیوسته: شامل عکاسان دارای شرایط عضویت که پس از ارائه و پذیرش تقاضای عضویت در کمیته فنی و تصویب هیئت مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می شوند.
ب-عضویت افتخاری: شامل سایر هنرمندان، عکاسان و علاقه‌مندان می ‌باشد که خدمات برجسته‌ای به ارتقای سطح عکاسی میراث فرهنگی و گردشگری کشور انجام داده اند که بادعوت هیئت مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می شوند.

فصل دوم:ساختار
الف:ساختار غیر رکن: هیئت موسس، کمیته های تخصصی
وظایف هیئت موسس:۱- انجام اقدامات اولیه تشکل برای تاسیس
۲-تهیه و تصویب واصلاح اساسنامه درصورت لزوم
۳-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان
۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای
اعضاء تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد
۵-انتخاب اعضاء ثابت هیات مدیره.
تبصره: هیات موسس پس ازتاسیس تحت عنوان هیات مدیره ثابت می توانددرانجمن فعالیت نماید.

ماده دهم: ارکان انجمن عبارتند: از۱ – مجمع عمومی ۲- (هیات مدیره) ۳- بازرسان.
الف:مجمع عمومی اعضاء

ماده یازدهم:
مجمع عمومی اعضاء عالیترین مرجع تصمیم گیری انجمن می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود.

ماده دوازدهم:
مجمع عمومی عادی سالی یکبار در آذرماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد.
درصورتیکه در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روزتشکیل و با هر تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای (هیات مدیره)، بازرس (بازرسان) با یک سوم اعضاء تشکیل گردد.

ماده سیزدهم:
وظایف مجمع عمومی عادی:
۱- انتخاب اعضای متغیر هیات مدیره و بازرسان (اصلی وعلی البدل)
۲- استماع و رسیدگی به گزارش (هیات مدیره) و بازرس (بازرسان)
۳- تعیین خط مشی کلی انجمن
۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای (هیات مدیره)
۵- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها.
۷- عزل اعضاء (هیات مدیره) و بازرسان.

ماده چهاردهم:
مجمع عمومی فوق العاده باشرایط زیرتشکیل خواهد شد.
۱-بادرخواست (هیات مدیره)، یا بازرس (بازرسان)
۲-بادرخواست یک سوم اعضاء
تبصره۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق ا لعاده کتبی بوده وحداقل ۱۵روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاءخواهدرسید.
تبصره۲- مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهدداشت.
تبصره۳- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده باتصویب دوسوم اعضای حاضردرجلسه معتبرخواهدبود .

ماده پانزدهم
وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
۱-‌تصویب تغیرات اساسنامه
‌۲-‌بررسی و تصویب یا رد انحلال انجمن
۳-‌تغییر در میزان سرمایه تشکل
۴-‌انحلال تشکل قبل از موعد

ماده شانزدهم
مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی ودوناظراداره می شوند.
تبصره –اعضای هیئت رئیسه نبایدازبین کاندیدا های(هیات مدیره)وبازرسان باشندوبااعلام قبولی نامزدی خوددرمجمع عمومی انتخاب خواهندشد.
تبصره:هیات مدیره ثابت نمی توانند به عنوان هیات رئیسه انتخاب شوند.

ماده هفدهم
ب:هیئت مدیره:
انجمن دارای (هیات مدیره) مرکب از ۵نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.
تبصره۱- ۴ نفرعضوهیات موسس پس از تاسیس تحت عنوان هیات مدیره ثابت فعالیت خواهد نمود و۳ نفردیگردرانتخابات مجمع عمومی اعضاء انتخاب خواهدگردید.
تبصره۲–جلسات (هیات مدیره) باحضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهدبود.
تبصره۳-شرکت اعضای(هیات مدیره)درجلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تاسه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب درحکم استعفای عضو غایب خواهدبود.
تبصره۴-دعوت از اعضاء (هیات مدیره) می بایست با دعوت کتبی به نشانی عضو (هیات مدیره) حداقل ۴۸ساعت قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام می پذیرد.
تبصره۵-انتخاب مجدد ۳ نفر از اعضاء متغییر (هیات مدیره) بلامانع است.
تبصره۶-درصورت خروج هریک ازاعضاء ثابت مدیره اعضاء جانشین از اعضاء
علی ا لبدل جایگزین می گردد.

ماده هجدهم:
درصورت استعفاء یا فوت یاسلب شرایط ازهریک ازاعضاء (هیات مدیره) یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده (هیات مدیره) یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نموده.
تبصره– درصورت فوت یا استعفاء هریک ازاعضاء ثابت هیات مدیره دیگر اعضاء ثابت عضو جایگزین را تعیین می‌نمایند.

ماده نوزدهم
(هیات مدیره) علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هرماه یک بار تشکیل خواهدداد بنابه ضرورت بادعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهدداد.

ماده بیستم
اعضای(هیات مدیره) دراولین جلسه ای که بعداز انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهدنمود، حدود اختیارات آنها را آئین نامه داخلی مشخص می نماید.
تبصره۱-(هیات مدیره) در هر موقع می‌تواند رئیس و نائب رئیس و خزانه دار را از سمت های مذکور عزل کند.
تبصره۲-(هیات مدیره) درصورت نیاز تشکل میتواند سمت یا سمت های دیگری را برای سایراعضاء هیات مدیره تعریف نماید.

ماده بیست و یک
۳نفر عضو متغییر (هیات مدیره) برای مدت ۲سال انتخاب خواهندشد. انتخاب مجدد اعضاء متغییر هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و (هیات مدیره) موظف است حداکثر۳ ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخابات (هیات مدیره) جدید دعوت نماید. (هیات مدیره) حداقل۱۰روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام خواهد نمود.

ماده بیست ودوم
(هیات مدیره) نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسید گی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب دربانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی درکلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و درصورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم ازحقوقی یا حقیقی باحق توکیل، بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام انجمن انجام دهد.

ج : بازرسان

ماده بیست و سوم
مجمع عمومی عادی یک یا چند نفر را بعنوان بازرس اصلی وبازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود .

ماده بیست و چهار
اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس انتخاب شوند.
۱-کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنبه های مذکور درماده۱۱۱ ق.ت به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا ًیا بعضا ًمحروم شده باشند در مدت محرومیت.
۲-مدیران و مدیر عامل سازمان غیردولتی.
۳-اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
۴-همسر اشخاص مذکور دربند۲
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده بیست و پنجم
وظایف بازرس (بازرسان) بشرح زیراست.
۱-بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
۲-مطالعه گزارش سالانه (هیات مدیره) اعم ازمالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
۳-گزارش هرگونه تخلف (هیات مدیره) از مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه به مجمع عمومی
۴-بازرس باید درباره صحت صورت دارائی و عملکرد (هیات مدیره) و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند کتبا ً اضهارنظر نماید.
۵-سایر و ظائفی که قانون به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره–بازرس میتواندبدون داشتن حق رای در جلسات (هیات مدیره) شرکت نماید.

ماده بیست و ششم
بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را درمورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و درصورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده بیست و هفت
درصورت فوت یااستعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهدنمود.

ماده بیست و هشتم
(هیات مدیره)، مدیرعامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها ازسوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسوولیت خود باقی خواهد بود.

تبصره۱-جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن درصلاحیت خاص مجمع عمومی است، (هیات مدیره) کلیه اختیارات لازم برای اداره اموررامشروط بر رعایت اهداف انجمن دارا می‌باشد.

مدیر عامل
ماده بیست و نهم
(هیات مدیره) باید از بین خود یا خارج یک نفر را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.

تبصره:
مدیر عامل نمی تواند درعین حال رئیس (هیات مدیره) همان تشکل غیردولتی باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

ماده سی
مدیر عامل مقام اجرایی انجمن است و درحدود اختیاراتی که از طرف (هیات مدیره) به وی تفویض می گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد. و عزل وی از اختیارات (هیات مدیره) می باشد که بایستی مستند و مدلل باشد.
تبصره۱-اگرمدیرعامل عضو (هیات مدیره) باشد دوره مدیریت عامل او ازمدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.
تبصره۲-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نایب‌رئیس (هیات مدیره) و مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده سی ویکم
مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و(هیات مدیره)بوده ودارای اختیارات و مسولیتهای ذیل می باشد.
۱-نمایندگی قانونی موسسه درمراجع رسمی ونهادهاودربرابراشخاص حقیقی و حقوقی.
۲-استخدام وعزل ونصب کارکنان موسسه درحدودضوابط ومصوبات وبا تصویب
( هیات مدیره)
۳-نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر موسسه
۴-اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب (هیات مدیره) به وی تفویض شده باشد.
۵-ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به (هیات مدیره) جهت ارائه به مجمع عمومی.
۶-تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی (هیات مدیره) و ارسال به مجمع عمومی.
۷-تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در (هیات مدیره)
۸-نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر
۹-پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجهه برای تصویب به (هیات مدیره)
۱۰-انجام سایر وظائف و اختیاراتی که طبق آئین نامه های مصوب وقانون نجارت به مدیر عامل محول شده یا بشود.

ماده سی ودوم
حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله (هیات مدیره) تعیین می شود.
در صورتیکه مدیرعامل از اعضاء (هیات مدیره) نباشد بدون داشتن حق رای میتواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده سی وسوم
مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت ( هیات مدیره) تجاوز نخواهدکرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل درصورت انقضاء ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده سی وچهارم
بودجه انجمن ازطریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، حبس، حق عضویت و سایر فعالیتهای قانونی و مجاز تامین می شود.

ماده سی وپنجم
درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن درپایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد.
تبصره۱-خزانه دار مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمنی موجود است درحساب مخصوصی بنام انجمن نزدیکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.
تبصره۲-سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان آذرماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.
کلیه مدارک، پروندها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.
ترتیب امضاء مکاتبات رسمی راهیات مدیره تعیین می نماید.
تبصره۳-مصوبات و صورت جلسات (هیات مدیره) در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذی ربط خواهد رسید.

ماده سی وهفتم
انجمن مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کنند پروانه فعالیت اعلام نماید.
ماده سی و هشتم
انجمن مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مجمع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده سی ونهم
انجمن دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب (هیات مدیره) و برابر مقررات تهیه خواهد شد. (هیات مدیره) مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.
تبصره-(هیات مدیره) در حفظ و حراست از مهر و آرم مسولیت قانونی دارند.

ماده چهلم
انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل۳ نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارائی مسلم (اعم ازمنقول وغیر منقول) دارائی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسانده. هیئت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.
تبصره۱:تصفیه امور مربوط بر طبق قانون تجارت و تصفیه شرکتها صورت خواهد پذیرفت.
تبصره۲:هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.
تبصره۳:مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه تشکل غیر دولتی را به مرجع صدور پروانه ارائه نماید.

ماده چهل و یک
انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهدشد.

ماده چهل و دو
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است و فق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده چهل و سوم
این اساسنامه، مشتمل بر ۳ فصل و۴۳ ماده و۲۳ تبصره در نشست مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۴هیئت موسس به تصویب رسید.