اردیبهشت ۱۳۸۳
در یکی از روزهای پیاده روی جرقه ی فکر عکاسی اسکناس ها در ذهنم زده شد. بلافاصله عنوان مجموعه شکل گرفت. عاشقانه های دست به دست

پیدا کردن اسکناس ها در آغاز تفننی بود اما کم کم تبدیل به وسواسی غریب شد. کار به جایی رسید که بدون وارسی پشت و رو ی هر برگ پولی را پرداخت نمی کردم.
در آن زمان با کمک دوستی به نام پرویز خان که صاحب سوپرمارکت معتبر و پر رفت و آمدی در خیابان ولی عصر -محمودیه- است مجموعه کاملی فراهم شد.

اردیبهشت ۱۳۸۴
پایان جمع آوری اسکناس ها و بررسی شیوه ها ی گوناگون عکاسی

اواخر تیر ۱۳۸۴
و اما…..
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
اعتراف می کنم که شروع عکاسی این پروژه ی خود خواسته با بیراهه رفتن هایی همراه بود که اگر یاری و همدلی دوست و همراهم آقای سیامک زمردی مطلق نبود شاید این مجموعه را پیش رو نداشتم.

آخر شهریور ۱۳۸۴
پرونده ی عاشقانه های دست به دست بسته شد تا از ۱۴ بهمن ۱۳۸۴ به مدت پنج روز در معرض نمایش قرار گیرد.

غوغا بیات