kaveh3.jpg

امسال هم همه آمدند. خانواده کاوه، همه دوستان و شاگردانش در روستای زیبای افجه بر مزارش گردهم آمدند و ‏یاد و نامش را زنده نگه داشتند.‏‎ ‎هنوز بعد از گذشت سه سال باور نبودن کاوه برای خیلی ها که با او از نزدیک آشنا ‏بودند ممکن نیست و بغض ها و حرف ها را می توان از نگاهشان خواند. کاوه گلستان انسان بزرگی بود و ‏هست. او بی شائبه می آموخت آنچه را که در هیچ کتابی و در هیچ مکتبی نمی توان آموخت. اگر زنده بود … ‏

عکس: گلناز بهشتی ‏