دبیرخانه انجمن ملی عکاسی ایران در پی هفتمین جلسه هیئت موءسس این انجمن برای آگاهی جامعه ‏عکاسی کشور این گزارش را منتشر می کند.
‏‏ ‏
‏ جلسه های تشکیل شده، تاریخ، محل برگزاری، غائبان و تصمیمهای اتخاذ شده: ‏‏ ‏
‏۱- دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۸۵، نشست مشترک اعضای گروه کاری و هیئت موسس، محل: خانه هنرمندان ‏ایران. ‏
غائب: سیف اله صمدیان. تحویل اسناد و مدارک از طرف گروه کاری به هیئت موءسس. انتخاب مریم ‏زندی به عنوان دبیر.، افشین شاهرودی به عنوان سخنگو، سید عباس میرهاشمی مسئول دبیرخانه موقت و ‏فرزاد هاشمی منشی جلسات.

‏۲- چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، دومین جلسه هیئت موءسس. محل: موزه هنرهای معاصر تهران. ‏تصمیمات: تدوین آئین نامه داخلی. بنابر آئین نامه قرار شد کسانی که با بیش از نیم ساعت تاخیر در ‏جلسات حاضر شوند حق رای نداشته باشند و کسانی که سه جلسه پیوسته یا چهار جلسه ناپیوسته در ‏جلسات شرکت نکنند به دلیل دور ماندن از مباحث و تصمیم گیریها مستعفی تلقی شوند. علاوه بر این، ‏کلیات اساسنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. غائبان جلسه: سیف اله صمدیان، محمد فرنود، سید ‏عباس میرهاشمی و مجتبی آقائی.

‏ ۳- یکشنبه۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵، محل: دفتر کار مریم زندی. غائبان: سیف اله صمدیان، محمد فرنود، محمد ‏ستاری، محسن راستانی.‏‎
دراین جلسه مشاور حقوقی انجمن ( سعید دستوری ) شرکت داشت ودر باره مسائل حقوقی و موانع و ‏راهکار های ثبت انجمن در وزارت کشور بحث و بررسی شد.

‏۴- یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵، چهارمین، پنجمین، و ششمین جلسه از ساعت ۹ صبح تا ۸ شب درفرهنگسرای ‏نیاوران برگزار شد. مواد مختلف اساسنامه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت. غائبان جلسات چهارم ‏و پنجم و ششم: سیف اله صمدیان، محمد فرنود.
‏‏ ‏
‏ ۵- سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۵، هفتمین و هشتمین جلسه از ساعت ۱۵ تا ۲۰، محل: موزه هنرهای معاصر ‏تهران. ‏
غائبان: سیف اله صمدیان، محمد فرنود، اکبر عالمی، فرزاد هاشمی، ساعد نیکذات.گردآوری اسناد و مدارک ‏لازم برای ارائه به وزارت کشور، بحث بررسی و تصمیم گیری در مورد موانع و راهکارها و تصویب ‏موادی از اساسنامه در این جلسه انجام شد.
‏‏ ‏
‏ ۶- نهمین و دهمین جلسات هیئت موءسس انجمن ملی عکاسی ایران از ساعت ۱۵ تا ۲۰ روز ۱۱ تیر ۱۳۸۵ ‏دردفتر امور هنرهای تجسمی برگزار خواهد شد. دبیرخانه انجمن همچنین اعلام کرد که تدوین اساسنامه ‏مراحل نهائی را طی می کند که پس از اتمام و کسب مشورت از کارشناسان و متخصصان، برای آگاهی ‏جامعه عکاسی کشور بلافاصله متن اساسنامه به آگاهی خواهد رسید. همچنین سعید دستوری مشاور ‏حقوقی انجمن ارائه اسناد به وزارت کشور و ثبت انجمن را پیگیری می کند. ‏‏ ‏
‏ غایبان در هشت جلسه تشکیل شده:
‏‏ ۱- سیف اله صمدیان: هشت جلسه پیوسته. ‏‏ ۲- محمد فرنود: هفت جلسه پیوسته. ‏‏ ۳- فرزاد هاشمی: دو جلسه ناپیوسته. ‏‏ ۴- مجتبی آقائی، سید عباس میرهاشمی، محمد ستاری، محسن راستانی، اکبرعالمی، و ساعد نیکذات: ‏یک جلسه. ‏