photomag-list2-3.gif

فصلنامه عکاسی حرفه ای را می توانید روز سه شنبه ۲۸ شهریور در موزه هنرهای معاصر تهیه کنید و از روز شنبه اول مهر در مراکز فروش این نشریه قابل تهیه است. قیمت فصلنامه عکاسی حرفه ای همراه با سی دی ۲۸۰۰ تومان است.