اولین هفته فیلم عکس به مناسبت ماه هنر عکاسی ایران از یکشنبه ۱۴ آبان ماه بمدت ۷ روز در ‏سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود. موضوع فیلم ها آشنایی با تجربه و نحوه فعالیت ‏عکاسان نام آور جهان و تعدادی دیگر نیز جنبه آموزشی دارد.‏
ستاد برگزاری ماه هنر عکاسی و دهمین نمایشگاه دوسالانه عکس ایران از سایت عکاسی- فصلنامه عکاسی حرفه ای – مرکز سینمای تجربی، خانم هنگامه گلستان و ‏آقایان حسین چنعانی، افشین شاهرودی، بهزاد فیروزی و امید صالحی که تعدادی از فیلمها را در اختیار دبیرخانه قرار ‏دارند صمیمانه سپاسگزار است.‏
ضمناً علیرغم برنامه ریزی های انجام شده احتمال‌ جابجایی‌ و تغییر‌ در برنامه ‌ها وجود دارد.

تاریخزمان پخشعنوان فیلم
یکشنبه۱۴ آبان ۳۰/۱۷ تا۳۰/۱۹داستان مگنوم
دوشنبه ۱۵ آبان۳۰/۱۷ تا۳۰/۱۹عکاس نابینا
Reza: Shooting Back

(درباره رضا دقتی)

Into the Forbidden zone
(به سوی منطقه ممنوعه‏) 
سه شنبه ۱۶آبان۱۸ تا ۲۰یوجین اسمیت ۱
یوجین اسمیت ۲

پل استرند
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۸ تا ۲۰سباستیائو سالگادو
(با صدای کاوه گلستان)

لیلا
 
چرخ و عکس
دوشنبه ۲۲ آبان۱۸ تا ۲۰کدام تصویر
(فیلمهای آموزشی
BBC)
عکس های منتخب ۹۳
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۶ تا ۱۸عکاس جنگ
مصاحبه با آلفرد آیزنشتات
چهارشنبه ۲۴ آبان۱۶ تا ۱۸عکس های برتر BBC
South
کورنل کاپا

بروس دیویدسون

عکاس جنگ