tarikh-akkasee.jpg

کتاب تاریخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان به نگارش شهریار خونساری توسط نشر علم منتشر شد.

در مقدمه کتاب آمده است:
با توجه به بررسیهایی که درباره تاریخ عکاسی در ‏ایران شد، به این نتیجه رسیدیم که کهنترین مدرک ‏نوشتاری تاریخدار، متعلق به «ژول ریشار» است و می ‏توان گفت بسیاری از عکاسان در ایران، ناشناس مانده ‏اند. در بخش عکاسی جنگ، قدیمترین عکسها مربوط به قیام ‏مشروطه است و پس از آن، باارزشترین آثار، متعلق به ‏جنگ تحمیلی اند. در بخش عکاسی در سفر مشاهده می نماییم ‏که این نوع عکاسی زمانی شکوفا شد که غرب، سریعاً در ‏حال تغییر و تحول بود و انقلاب صنعتی، اثرات خود را بر ‏طرز تفکر اجتماع نشان داد. در فصل بعد، تعاریفی که ‏برای عکاسی هنری، ارائه شده، بررسی می گردد. در ‏فصول چهارم و پنجم بخش دوم به نفوذ مدرنیسم در عکاسی ‏و عکاسی فرمالیستی می پردازیم. در فصل ششم به مسائلی ‏که در طول سالهای بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه 1960 ‏مورد توجه عکاسان بود، پرداخته شده است. در فصل ‏هفتم، سالهای پس از سال 1960 مورد بررسی واقع می ‏شود. در بخش سوم عکاسی اسنپ شات، عکاسی خطی، عکاسی ‏روایتگر و عکاسی خبری در چند فصل، مورد تجزیه و تحلیل ‏واقع شده است و این بخاطر آن بود که نمی شد این نوع ‏عکسها را در طبقه بندی فصول پیشین، جای داد. ‏

فهرست مطالب
چکیده / مقدمه
بخش اول: فصل اول- ورود عکاسی به ایران‏ / فصل دوم- عکاسی جنگ در ایران
بخش دوم (1980-1840)‏ : فصل اول- پدیدارهای بوجودآورنده تصویر ‏پیش از عکس / سرآغاز عکاسی / سرآغاز عکاسی پرتره / استرویگرافی- عکاسی استریوسکوپیک‏ / نگاهی به سرآغاز عکاسی رنگی / فصل دوم: عکاسی در سفر / فصل سوم: پیکتورئالیسم، رئالیسم و ‏دستیابی عکاسی بعنوان «هنر زیبا»‏ / فصل چهارم: طلوع مدرنیسم / فصل پنجم: عکاسی فرمالیستی / فصل ششم: عکاسی بعد از جنگ جهانی دوم تا ‏‏1960 (لحظه قطعی، ‏حاشیه نشینان و مناظر اجتماعی)‏ / فصل هفتم: عکاسی از دهه 1960 به بعد‏
بخش سوم: فصل اول- اسنپ شات / فصل دوم – عکاسی علمی / ‏فتومونتاژ‏ / انشاء تصویری / جنگ و انشاء تصاویر / توجه به زندگی عادی / انشاء تصویری و معضلات ‏اجتماعی / عکاسی سیکوئنس
بخش چهارم‏: عکاسی خبری
فهرست منابع

نشر علم.خیابان انقلاب.بین فخر رازی و دانشگاه. شماره 1358