نمایشگاه گروهی عکس اعضا انجمن عکاسی کانادا که در آبان ۸۵ در تهران برگزار شد، از ۱۴ بهمن تا ۴ اسفند ۸۵ در موزه ‏هنرهای معاصر اصفهان برگزار می شود.‏‏ این انجمن از اعضاء خود درخواست کرده در صورت تمایل در روز افتتاحیه نمایشگاه حضور ‏یابند.‏
افتتاحیه: ۱۴ بهمن ۱۳۸۵‏ ساعت : ۳۰ /۱۶‏
موزه هنرهای معاصر‏ اصفهان – خیابان استانداری
[خبر نمایشگاه تهران و اسامی عکاسان]