دبیرخانه نمایشگاه عکس عکاسان ایران در ایتالیا اعلام کرد با توجه به پراکنده بودن اطلاعات بیوگرافی های ارسال شده از همه عکاسان پذیرفته شده در این نمایشگاه درخواست می شود در اسرع وقت مشخصات مندرج در فایل پیوست را تکمیل و به دبیرخانه ارسال کنند. در این اطلاعیه با تاکید بر محدودیت زمان، از عکاسان درخواست شده است که فرم را هر چه سریعتر تکمیل و از طریق info@iran-italy.com ارسال کنند.

[دریافت فرم مشخصات]

[سایت نمایشگاه]