محمدمهدی رحیمیان، محمد غفوری، محمد خادمیان طرقی، فرهاد سلیمانی و محمد خدادادی مترجم زاده از روز چهارشنبه ۲۰ تیر ۸۶ عکس هایی با موضوع طبیعت را در گالری ثمین به نمایش می گذارند. نمایشگاه تا ۲۶ تیر ادامه دارد.
ساعت بازدید: ۴ تا ۸ بعدازظهر
گالری ثمین.شریعتی.خیابان پل رومی.خیابان حسن اکبری.چهاراره حسابی.کوچه شهید رضایی.بن بست مقدم.پلاک ۱۷
تلفن: ۲۲۲۳۱۲۰۷