shargh3.jpg

در بخش رسانه روزنامه شرق امروز ۱۸ تیر ۸۶ گفتگویی با جهانگیر رزمی برنده جایزه پولیتزر عکاسی چاپ شده است. در کنار این گفتگو نوشته ای از رضا دقتی منتشر شده که به بعضی پرسش ها و ادعاهادر مورد او و عکس برنده پولیتزر پاسخ داده است. این دو مطلب با نوشته ای از جاشوا پراگر، خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال کامل می شود، پراگر با مقاله ای که در این روزنامه چاپ شد برای اولین بار رزمی را عکاس این عکس معرفی و مطالبی را در مورد استفاده رضا دقتی از این عکس مطرح کرد.
متاسفانه وب سایت روزنامه شرق به علت مشکل فنی در دسترس نیست، سایت عکاسی به دلیل اهمیت مطلب امروز صفحات روزنامه را تا رفع مشکل وب سایت روزنامه و لینک به متن نوشته ها منتشر می کند. تهیه و تنظیم این مطلب را پرستو دوکوهکی و لیلا خدابخشی بر عهده داشتند.

shargh2.jpg

صفحه ۲۷

shargh1.jpg
صفحه ۲۸ و ۲۹