به اطلاع آن دسته از اعضای محترمی که خواهان شرکت در انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره و بازرسان انجمن هستند، می‌رساند که متقاضایان می‌توانند تا ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۵ دی ۱۳۸۶، تقاضانامه کتبی خود را جهت شرکت در انتخابات به دبیر خانه انجمن ارائه کنند، تا مدارک آنها جهت تکمیل و تطبیق با موازین مندرج در اساسنامه در نوبت بررسی‌های قانونی قرار گیرد.
شرایط مندرج دراساسنامه (طبق ماده ۳۷) جهت شرکت در انتخابات به این شرح است:
۱-۳۷) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲-۳۷) داشتن حداقل ۳۰ سال تمام
۳-۳۷) نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود
۴-۳۷) مشهور به حسن شهرت وامانت‌داری
۵-۳۷) عضواصلی انجمن صنفی
۶-۳۷) متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
۷-۳۷) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی وداشتن ۵ سال تجربه مفید کاری یا دارابودن حداقل مدرک دیپلم و داشتن ۱۰ سال تجربه مفید کاری.

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران