ده عکاس ایرانی موفق به حضور در شصت و هشتمین مسابقهی بینالمللی عکس «آساهی شیمبون» ژاپن شدند. آثار اکبر سفری مقدم، علیرضا عزتی، ابراهیم بهرامی، حامد نیرومند قوچانی، حسین فاطمی، سیدجلیل حسینی زهرایی، محمدحسن باقری، سیدمجتبی خاتمی، رضا گلچین کوهی و معصومه مشهدی، ده عکس از میان هشتاد عکس خارجی (غیرژاپنی) راه یافته به این دوره از مسابقهی عکس آساهی شیمبون است.
این عکسها بههمراه پنجاه عکس از عکاسان ژاپنی، از آوریل ۲۰۰۸ تا آوریل ۲۰۰۹ در شهرهای مختلف ژاپن بهنمایش درخواهد آمد. همچنین تمام عکاسان راه یافته به مسابقه، مدال ویژه آساهی شیمبون را دریافت خواهند کرد.
لیست اسامی و عکسهای راه یافته را از این‌ آدرس ببینید.