به روزهای پایانی سال ۱۳۸۷ می رسیم. سالی پربار برای عکاسی کشور و بروبچه های دوربین.نت.

 جشنواره سوم امسال به خوبی برگزار شد. بخش های زیادی به دوربین.نت اضافه شد و تعداد اعضا و عکس های منتشر شده در دوربین.نت به دو برابر نسبت به سال گذشته رسید.

در پایان سال به این نتیجه رسیدیم که امسال را با گنجینه ای پربار به پایان برسانیم. گنجینه ای از عکس های برتر سال کل کشور تا این گنجینه بسیار گرانبها سالیان سال به یادگار بماند.

پس منتظر عکس های تمام عکاسان ایرانی در این مجموعه هستیم.

 پیشاپیش از همکاری تمامی عکاسان عزیز

دوربین.نت