خانه عکاسان برای نخستین بار در ایران با همکاری بیمه  s.o.s عکاسان را بیمه تکمیلی می‌کند.
با توجه حادثه ساز بودن فضای عکاسی و نبود امنیت شغلی در این حرفه، خانه عکاسان ایران برای نخستین بار به منظور ایجاد شرایط شغلی بهتر برای شاغلین و فعالان این رشته که به صورت حرفه‌ای فعالیت هنری دارند، با همکاری بیمه s.o.s عکاسان را بیمه تکمیلی می‌کند.

به غیر از اساتید عکاسی دیگر عکاسان برای استفاده از این بیمه تکمیلی عکاسی خانه عکاسان ایران باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند:
الف- دانشجویان عکاسی با ارائه معرفی‌نامه از دانشگاه
ب- حضور در دو نمایشگاه داخلی یا خارجی به صورت گروهی یا انفرادی تا پیش از سال ۸۸
پ- عضویت در انجمن‌های رسمی عکاسی
ت‌- دریافت جایزه از مسابقات عکاسی داخلی و خارجی
ث‌- عکاسان شاغل آزاد یا دولتی در رشته‌های عکاسی
گفتنی است واجدین شرایط بیمه تکمیلی برای ثبت نام و شرکت در جلسه توجیهی یا دریافت در اطلاعات بیشتر در مورد بیمه تکمیلی می‌توانند در ساعات اداری با واحد جشنواره‌ها و مسابقات خانه عکاسان ایران با شماره ۸۸۸۹۵۰۵۴ تماس گیرند و یا به نشانی تهران، خیابان حافظ- تقاطع سمیه- حوزه هنری- خانه عکاسان ایران مراجعه کنند.