برگزیدگان دومین جشنواره گردشگری و رسانه،‌ چهارمین جشنواره میراث فرهنگی و نخستین جشنواره دست‌ها و نقش‌ها معرفی شدند.
برگزیدگان بخش عکس دومین جشنواره گردشگری و رسانه جوایز رتبه اول به بهزاد ترکی زاده از ماهنامه آریانا گردشگر‌، رتبه دوم مشترکا به احمد مطلایی از خبرگزاری مهر و سید‌محسن سجادی از خبرگزاری مهر و رتبه سوم به کاسپین ماکان از روزنامه همشهری اهدا شد.
برگزیدگان چهارمین جشنواره میراث فرهنگی و رسانه در بخش عکس نمایشگاهی،‌ جوایز رتبه اول به علیرضا عطاریانی،‌ رتبه دوم مشترکا به ابراهیم سیسان و فریبا غروی منجیلی و رتبه سوم به شهرام غروی منجیلی اهدا شد.
برگزیدگان نخستین جشنواره دست‌ها و نقش‌ها در بخش عکس رتبه اول و دوم نداشت و سارا طالبی‌زاده از روزنامه ایران نفر سوم معرفی شد.