کانون عکس مشهد با همکاری فرهنگسرای جهاد دانشگاهی «کارگاه و اردوی عکاسی با موضوع شب» را روز پنجشنبه اول مرداد ۸۸ برگزار می‌کند.
محمد غفوری مدرس این برنامه‌ آموزشی است که در قالب دو فعالیت مجزا (کارگاه و اردو) برگزار می‌‌شود.
محمد غفوری در این کارگاه علاوه بر بیان مباحث آموزشی و انتقال تجربیات، بر عکاسی هنرجویان در مناظر شب نظارت خواهد کرد.
اعضای کانون عکس مشهد در ماه گذشته، میزبان ابراهیم صافی در گارگاه و اردوی عکاسی از طبیعت بودند.
علاقه‌مندان جهت ثبت نام، طی ساعات ۱۹ تا ۲۲ با حجت بامروت به شماره ۰۹۱۵۱۰۲۷۵۳۵ تماس بگیرند.