در پی استعفای راهب هماوندی، فرزانه خادمیان و بهروز مهری از عضویت در هیات مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران ترکیب هیات مدیره تغییر کرد.
هیات مدیره انجمن پس از بررسی دلایل شخصی اعضاء مذکور و علیرغم نیاز انجمن، در تاریخ سه شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۸۸ با استعفای ایشان موافقت نموده و از حسن قائدی عضوعلی البدل هیات مدیره و منتخب مجمع عمومی انجمن در سال گذشته دعوت به عمل آورد تا درجلسات هیات مدیره شرکت نماید.
طبق مواد ۲۴ و ۲۶ اساسنامه انجمن، تعداد اعضای اصلی هیات مدیره هفت نفر و تعداد اعضاء علی البدل هیات مدیره دو نفر است و جلسات هیات مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و همچنین تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
بدین ترتیب کمبود اعضای هیات مدیره در مجمع فوق العاده انجمن در تاریخ ۲۲ مرداد ۸۸ انتخاب و جبران خواهد شد.
همچنین در جلسه ای که روز گذشته با حضور ۵ نفر از اعضای حاضر هیات مدیره برگزار شد پس از ارائه نظرات، احمد نصیرپور به عنوان رئیس هیات مدیره و کاوس صادقلو به عنوان نایب رئیس و مسئول وب سایت انجمن انتخاب شدند و محمد رازدشت نیز مسئولیت روابط عمومی انجمن را به عهده گرفت.
درطول یک سال گذشته مسئولیت‌های فوق به ترتیب برعهده راهب هماوندی، بهروز مهری و فرزانه خادمیان بود که هیات مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران به لحاظ تلاش و فعالیت چشمگیر آنها مراتب قدردانی خود را اعلام نموده و امیدوار است بتواند در فرصتی دیگر از حضور و نظرات ایشان در پیشبرد اهداف انجمن استفاده نماید.

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران