به گزارش خبرگزاری رویترز، مسوولین آژانس عکس گاما اعلام کردند ادامه فعالیت‌شان در وضعیت نامعلومی قرار دارد. آژانس عکس گاما که در سال ۱۹۶۶ در پاریس تاسیس شده است به خاطر پوشش جنگ ویتنام و اعتراضات ۱۹۶۸ فرانسه به شهرت رسید. این آژانس، نسلی طلایی از فتوژورنالیستهای فرانسوی را هدایت کرد که عکسهایشان از وقایع دنیا، بر روی مجله معتبر پاری ماچ و روزنامه‌های سراسر جهان به چاپ رسیدند. عکاسانی همچون: ریموند دپاردن، ژیل کارون و فرانسیس دیمالدر.
هفته گذشته، مدیران آیدیا که خود یک گروه بزرگتر نشر عکس و مالک گاما است؛ به کارمندان خود اطلاع داد مشکلات مالی موجب شده نتوانند از عهده هزینه‌های جاریشان برآیند. گاما در حدود ۵۵ کارمند که ۱۴ نفرشان عکاس هستند را در استخدام خود دارد.