کارگاه شناسایی فرایندهای عکاسی قرن نوزدهم و روش‌های نگهداری عکسهای قدیمی در مشهد برگزار شد.
عکس‌های دوران قاجار در مجموعه بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی طی سه روز بررسی، شناسایی و به منظور مرمت و بهینه سازی اولویت بندی شد. در این بررسی که محمدرضا طهماسب پور هدایت آن را به عهده داشت، عکسهای مجموعه از نظر شناسایی شخصیتها، اماکن، تاریخ عکسبرداری، نوع فرایند چاپ و همچنین آسیب شناسی عکسها مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت.
همچنین در روز پنجشنبه یکم بهمن ماه، کارگاهی با عنوان شناسایی فرایندهای عکاسی قرن نوزدهم و روشهای نگهداری عکسهای قدیمی با حضور کارشناسان اسناد و مرمت بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی توسط محمدرضا طهماسب پور برگزار شد. مطالب ارائه شده در این کارگاه یک روزه، شامل موارد زیر بود:
آشنایی با فرایندهای رایج عکاسی در قرن نوزدهم و تاریخ عکاسی ایران
آشنایی با آسیب شناسی فرایندهای عکاسی و روشهایی برای کاهش آسیبها
آشنایی با شرایط نگهداری مواد آرشیوی عکاسی
آشنایی با روشهای نمایش عکسهای قدیمی
آشنایی با چگونگی شناسایی موضوعی عکسهای قدیمی
معرفی منابع و سایتهای تاریخ عکاسی و نگهداری و مرمت عکسهای قدیمی