890611.jpg

شماره شهریور ماه دیده به «ایران بازدیده شده» اثر ساناز مزینانی اختصاص یافته است.
محمدرضا میرزایی متن این شماره را نوشته و کیانا فرهودی، آیرین غریب پور و اندرو ملینز مترجمین ششمین دیده‌اند. میرزایی در بخشی از مقاله‌اش درباره این مجموعه می‌نویسد: «اولین و شاید مهمترین دستاورد مجموعه ایران بازدیده شده ساناز مزینانی تصویر تازه‌ای باشد که او از سرزمین مادری‌اش به مخاطبین ارائه می‌کند. تصویری متفاوت از آنچه که در بیشتر عکس‌های عکاسان سرشناس و ناشناسی که در این سال‌ها این کشور را دستمایه خلق عکس‌هایشان قرار داده‌اند می‌شناسیم. تصاویری که تحت تاثیر پیشفرض‌ها شکل گرفته بودند و بیش از همه، در آنها جستجویی برای به تصویر کشیدن تضادهای اجتماعی و در کنار هم قرار دادن ابعادی از سنت و مدرنیته جلب نظر کرده است.»
دیده ماهنامه‌ای الکترونیکی در باب عکاسی معاصر است که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.