890618.jpg

جمعه نوزدهم شهریور نمایشگاه عکس مرتضی تیموری در گالری هما افتتاح می‌شود.
این آثار منتخبی است ازعکس‌های دو سال اخیر،عکس‌هایی که با آنکه مستند نیستند، اما می‌شود به موقعیت‌های مکانی و زمانی آنها استناد کرد.
اتمسفری که او ثبت کرده به همان اندازه واقعی هستند که از واقعیت طفره می‌روند. کورش ادیم در مقدمه ای بر این نمایشگاه نوشته است: «آن چه موجبات اهمیت برخی از این عکس‌ها را در قیاس با تمایل غالب در کلیت نمایشگاه فراهم می‌کند ، حضور ناگهان و مخیل زن بسته بندی شده‌ای است در فضاهای ناسنجیده و نااندیشیده که ضمن بازنمایی عکاسی مد و کارگردانی شده با تعمد عکاس، سوژه‌ی شئخ طبع زنانه‌ی عکس از کلیشه‌های این نوع عکاسی تن می‌زند و هویت  معلق ایرانی، عرب، ترک زن بازیگوش را در نمایشی نامعمول و بی تعریف گم می کند  و کشف و دیدن "خود " پنهان شده در حجاب "غرب خواسته" ی زن نمایش مرتضی تیموری را به رمزگردانی و کدخوانی موکول می‌کند . به تعبیر دیگر، او می‌خواهد با محلی شدن در گفتمان کلان و عالم گیر "جهانی شدن" شرکت جوید و برای او گویی عبور از گذرگاه در دسترس و آزموده شده‌ی کدهای رایج سهل تر می‌نماید، او را به نظاره نشسته ایم …»
این نمایشگاه تا ۲۵ شهریور از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۹ ادامه دارد.
خیابان ولیعصر، بین خیابان ظفر و نیایش، کوچه بابک بهرامی، شماره ۵۸