به گزارش دبیرخانه نخستین جشنواره ملی عکس تعاون با پایان یافتن مهلت ثبت نام ۲۷۰۸ نفر در سایت جشنواره ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۶۷ نفر در بخش حرفه‌ای و ۲۲۴۱ نفر در بخش آماتور شرکت دارند. از کل شرکت کنندگان ۸۲۱ نفر زن و ۱۸۸۷ نفر مرد هستند.
در این گزارش آمده است بنا به تصمیم شورای برگزاری، ابتدا جشنواره ملی عکس تعاون بصورت منطقه‌ای در ۱۲ منطقه کشور برگزار و سپس عکس‌های برگزیده و راه یافته در جشنواره‌های منطقه‌ای در قالب جشنواره ملی که در شهریورماه سالجاری برگزار می‌شود مورد ارزیابی و قضاوت قرار خواهند گرفت.
فهرست اسامی شرکت کنندگان در سایت جشنواره منتشر شده است.