901004_3

گروه «عکاسان دوچرخهسوار» مشهد، بار دیگر پا در رکاب می‌شوند تا سفری پرخاطره و پرمخاطره را آغاز کنند، اما این سفر متفاوت با سفرهای پیشین آنان است؛ سفری است یکساله بهمنظور طی مسیر «جاده ابریشم».
گروه سه نفره مزبور متشکل از محمد ادیبی، فرید دولتآبادی و حمید سلطانآبادیان با هدف «عکاسی از خانواده، آداب، سنن، فرهنگ و آیین ملل در کشورهای مسیر» سفر خود را روز دوشنبه ۵ دی، با عرض ادب به بارگاه مقدس حضرت علیابن موسیالرضا (ع) آغاز می‌کنند.
عکاسان دوچرخهسوار در جریان حرکت خود، «تهیهی سفرنامه مصور بهصورت آنلاین» را در دستور کار دارند. گزارش و عکسهای این سفر در سایت اختصاصی گروه به اطلاعرسانی خواهد شد.
این پروژه توسط «حوزه هنری خراسان رضوی» برنامهریزی و پشتیبانی گردیده و از حمایت معاونت فرهنگی – اجتماعی شهرداری مشهد نیز برخوردار است.
برنامه خداحافظی و بدرقه این هنرمندان عکاس ساعت ۱۲:۳۰ دوشنبه ۵ دی از مقابل حوزه هنری مشهد (میدان تقیآباد) انجام می‌شود.