901107_5

دبیرخانه دومین جشنواره سراسری عکس گلستانه از استقبال خوب عکاسان از سه اردوی برگزار شده توسط مؤسسه گلستان علی (ع) خبر داد.
بر اساس این خبر، اردوی نخست بهصورت اختصاصی برای دانشجویان و دانشآموزان رشته عکاسی با حضور ۲۳ نفر در تاریخ ۱۰ دی برگزار گردیده است. اردوی دوم با حضور ۶۱ نفر از داوطلبان در تاریخ ۳۰ دی برگزار گردیده که عکاسان طی برنامهی یکروزه کامل، به ثبت برنامههای ورزش رزمی، ورزش باستانی، بازی و سرگرمی، اتاقهای کودکان و مسابقه فوتبال در زمین چمن مجموعه محمدی پرداختهاند؛ این برنامه، با عکاسی از مجموعه خوابگاه مرحوم پژمان پایان یافته است. اردوی سوم نیز با حضور ۲۱ عکاس در تاریخ ۶ بهمن به عکاسی از خوابگاههای محمدی و پژمان اختصاص داشته است.
دبیرخانه این جشنواره در پایان خبر خود بر موضوع «نگاه مثبت در بخش مراکز نگهداری» تأکید کرده است.
مهلت ارسال آثار به جشنواره گلستانه ۱۵ اسفند به پایان می‌رسد.  [فراخوان جشنواره]