«هـ ـمـ ـبـ ـود!» عنوان نمایشگاه گروهی عکسی است که عصر یکشنبه ۱۷ آذرماه ۹۲ در محل نگارخانهٔ سلطانعلی مشهدی گشایش مییابد. 

   به گفتهٔ دست‌اندرکاران این نمایشگاه، شش مجموعه عکس از شش عکاس عضو گروه در این رویداد به نمایش درخواهد آمد. گروه همبود پیش از این در اسفندماه سال گذشته نیز نمایشگاه «شش صبح» را در مشهد برپا کرده بود. اما عکس‌های نمایشگاه اخیر، حاصل فعالیت گروهی طی هفت ماه، پیرامون موضوعی واحد هستند. مجموعه عکسهای هر عکاس، نتیجهٔ تعمق و دغدغههای فردی او در موضوع محوری «اجتماع» است. مجموعههای موصوف، گرایشها و تکنیکهای مختلفی از جمله مستندنگاری، صحنهپردازی شده، فتومونتاژ، ماکروگرافی و… را شامل میشوند که در سایزهای متفاوت بر روی کاغذ ابریشم چاپ شده و به صورت شاسی ارایه میشوند. 

  محمود بازدار، میلاد حدادیان، سیدمجتبی خاتمی، شیوا خادمی، حمید سبحانی و مهدی فاضل از عکاسان باسابقه و فعال مشهدی در این نمایشگاه حضور دارند. در بخشی از یادداشت مقدمهٔ معرفی این نمایشگاه به قلم کیارنگ علایی آمده است: «این که شش عکاس در پیروی از تمی خاص اقدام به نمایش آثار در بازهٔ زمانی مشخص کنند امری جذاب و قابل توجه است و هر نگاهی را به سمت خود معطوف میدارد. کم نیستند پروژههای هنری در دنیا که با تعدد هنرمندان مشارکت کننده قوام یافته و اجرا شدهاند و به دلیل جمعی بودن، خصوصیات کار فردی را کنار زده و به جامعیتی مقبول در اذهان مخاطب دست یافتهاند. 

    اما نمایشگاه عکس «همبود» امری مستثنی است، چرا که اعضای این گروه نه یک کلاب عکاسیاند که مثل کلابهای تشکیل شده در اواخر دهه هشتاد قرن نوزدهم اعضایش را به پیروی از اسلوبهای مشخص بنیادین مجبور کند، و نه درگیر یک مأموریت حرفهایاند که دستورالعملهای دقیق استرایکرگونهٔ خود را پیگیری کنند تا نتیجه کارشان در مقام الگویی در خدمت یک سازمان اجتماعی قرار گیرد. 

   شاید کار این گروه شش نفرهٔ عکاس مشهدی را بتوان یک لینکد رینگ تلقی کرد که تجربیاتی شبیه این در لندن یک قرن پیش انجام میشد؛ زمانی که عکاسان بر اساس گپ‌وگفتهایی که در گالریهای کوچک گروه عکاسان جداییطلب در نیویورک انجام میگرفت، به جنبشی در نظریهپردازی در عکاسی انجامیدند و سالها تفکراتی خاص را در آثارشان در اروپا پی گرفتند.» 

گشایش: یکشنبه ۱۷ آذرماه ۹۲ – ساعت ۱۷
نمایشگاه تا ۲۲ آذرماه سالجاری هر روز از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰ دایر است. 
نگارخانهٔ استاد سلطانعلی مشهدی، مشهد، بوستان کوهسنگی، ضلع غربی، چارسوق هنر