ویزا پور ایماژ ۲۰۲۰: نگاهی به مجموعه‌عکس On the Outside

آکسل دو روسه در این مجموعه زندگی زنان زندانی را به تصویر کشیده است.

ادامه مطلب