زنده‌باد جزئیات! نقد مجموعه‌عکس «زنده‌باد کارخانه»

مجموعه عکس زنده‌باد کارخانه روایتی از یک روز کاری در کارخانه‌ی تولید ظروف چینی است.

ادامه مطلب