قدرتی یگانه برای زیبا دیدن

درباره عکاسی هنری هنر به تنهایی دربردارنده مفهوم واقعی خلاقیت است.اما مفهوم عکاسی هنری در تارو پود واقعی خلاقیت و ابداع تنیده شده. در لغت نامه آکسفورد برای این کلمه آمده : “هنر خلاقانه به ویژه در زمینه هنرهای بصری که... ادامه مطلب