نمودهای آنیما در آثار جری اولسمن

آنیما تجسم تمامی گرایش‌های روانی زنانه در روح مرد است، همانند احساسات، خلق‌وخوهای مبهم، مکاشفات پیامبرگونه و احساسات نسبت به طبیعت.

ادامه مطلب